Terms of use

מבוא:

מר אדם לרנר (עוסק מורשה) הוא הבעלים והמפעיל (להלן: "המפעיל")  של אתר brootto.co.il (להלן: "האתר" ) ומספק שירותי פרסום מודעות ושירותים נלווים למשתמשי האתר, גם בהתאם לתנאי הסכם נפרד עם כל משתמש ומשתמש. תנאי שימוש המפורטים נועדו להסדיר את כללי הגלישה ושימוש באתר.  

כל אחד שמבצע כניסה, הביקור, הגלישה, הרישום והשימוש באתר, פרסום באתר, שימוש בכל שירות נלווה אותו מספק האתר ומפעילו או כל שימוש אחר באתר ( להלן: "המשתמש ") , מותנים בהסכמת המשתמש לתנאי התקנון הנ"ל ( להלן: "התקנון" )  ולתנאי מדיניות הפרטיות ( להלן: "מדיניות הפרטיות" ) של האתר. 

המפעיל ישמור על פרטית המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט בהמשך בפרק נפרד, והמפעיל שומר לעצמו זכות לשנות אותה מעת לעת. למען הסר ספק, פרק מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 

התקנון על כל פרקיו מנוסח בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים וללשון רבים.

השימוש באתר ובשירותים נלווים המסופקים על ידי המפעיל הינם על אחריות המשתמש בלבד. 

בכל שימוש באתר, כל משתמש מסכים לפעול על פי תנאיי תקנון זה על כל פרקיו. בשימוש באתר, מאשר המשתמש כי קרא בעיון ומסכים לתנאי התקנון. ומידה והמשתמש לא מסכים לתקנון או חלק ממנו, עליו הפסיק להשתמש באתר באופן מיידי. 

המפעיל שומר לעצמו זכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתו ולשינויים שיתרחשו באתר. לכן מומלץ לשוב ולעיין בתקנון מעת לעת. 

 

שירותי האתר:

המפעיל מספק במסגרת האתר, שירותים שונים. חלק מהשירותים המסופקים באתר יהיו בתשלום. על כל משתמש אשר מעוניין לרכוש אותם, יש להירשם באתר באמצעות מסירת פרטים אישיים ובמקרים מסוימים יש למסור אמצעי תשלום, ככל שמשתמש יבחר במסלול בתשלום, מתחייב בזאת לעמוד בתשלומים בהתאם למסלול שבחר. התעריפים בגין מסלולי פרסום מוצגים באתר ולמפעיל זכות לשנותם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו. 

בנוסף, לרכישת מוצרים נלווים ( מוצרים נוספים שיקדמו את המודעה, חבילות פרסום ושירותים נוספים כגון שירותים דיגיטליים – להלן" השירותים") ניתן לפנות למפעיל ולחתום על הסכם, בו יפורטו השירותים והמוצרים, מחירם, ותנאי התקשרות נוספים. 

למשתמשי האתר תהיה אפשרות לפרסם באתר נכסים, פריטים מגוונים המוצעים למכירה/ מסירה, השכרת רכב, מכירת עסקים, קטלוג בעלי מקצוע, משרות, לוח בעלי חיים, שירותי מסעדנות ומזון ועוד ( להלן: גם "השירותים" ) . רשימה מלאה של המדורים ניתן לראות באתר. למפעיל זכות לשנות את שמות המדורים, להסיר או להוסיף מדורים מסוימים, ולמשתמש לא תהיה כל תלונה, טענה ו/או דרישה בגין כך. 

בנוסף, במסגרת האתר ניתן לראות כי מפעיל מציע שירותים נוספים, גם שירותים בודדים (כגון: להעלות מודעה, הדגשת מודעה, דחיפת מודעה ונעיצת מודעה, מודעת פרימיום)  וגם חבילות שירותים (חבילת טורבו וחבילת VIP) ( להלן: גם "השירותים") .

לתשומת לב המשתמש כי הצעות לשירותים אינן קבועות . רשימת השירותים אינה סגורה. אך ורק למפעיל שיקול דעת בלעדי איזה שירותים וחבילות ישווקו באתר, כמו כן גם תעריפים יעודכנו מעת לעת על ידי המפעיל. 

 

אין ברישום לשירותים שמסופקים על ידי האתר, כדי לגרוע מיתר תנאיי התקנון. למען הסר ספק, במידה ומפעיל יחליט להסיר את הפרסום כי חרג מתנאי התקנון ו/אן הסכם ספציפי עליו חתם המשתמש, לא יהיה זכאי המשתמש לכל החזר בגין יתרת התקופה בה היה אמור לקבל שירות. 

כל שימוש באתר בניגוד לתקנון האתר ו/או הוראות הדין ,יזכו את המפעיל בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של המשתמש המפר. 

בנוסף, ככל שהמשתמש יפר אחד או יותר מתנאי התקנון ו/או הוראות הדין, המפעיל יהיה זכאי לכל סעד בהתאם לתנאי התקנון ו/או הסכם ספציפי שנחתם עם המשתמש ככל שנחתם ו/או בהתאם לכל דין. כמו כן, המפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי משתמש המפר לצדדי ג' על פי כל דין. 

ככל שיופר אחד מתנאי התקנון, המפעיל יהיה רשאי להפסיק את מתן השירותים , כולם או חלקם, בכל עת, על פי שיקול הדעת הבלעדי שלו וללא מתן הודעה מוקדמת. 

 

המפעיל:

המפעיל יפעל כמיטב יכולתו לספק את השירותים ברמה טובה ומקצועית ביותר, ובהתאם למבוקשו של המשתמש, ככל שניתן. יחד עם זאת אין המפעיל אחראי שהשירותים שיסופקו למשתמש יענו על כל דרישות המשתמש אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות. המפעיל יעשה ככל שביכולתו על מנת לאפשר את אספקת השירותים באופן תקין. יחד עם זאת, המפעיל לא יישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או צד ג' כתוצאה מהפעלה ו/או הפסקת שירות ו/או מוצר כלשהו ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות ו/או מוצר כלשהו. בהתאם לכך, לא תבוא מטעם משתמש כל טענה ו/או דרישה לפיצוי או כל דרישה אחרת ו/או תביעה בגין תקלות באספקת השירותים. 

המפעיל אינו מתחייב להפעיל את האתר במתוכנת קיימת לפרק זמן מסוים או בלתי מוגבל. המפעיל רשאי לערוך את עיצוב האתר כפי שחושב לנכון, לבצע בו שינויים מבניים ומהותיים, לרבות מיקום הודעות באתר ועריכה ותיקון מלל ההודעות, וכן לשנות ולעדכן את הפונקציות של האתר בהתאם לשיקול דעתו בלבד, וזאת מעת לעת. 

ביצוע תיקונים, שינויים, שיפורים ועריכה לא יהווה עילה לתביעה, דרישת פיצוי ו/או כל דרישה אחרת מהמפעיל. המפעיל מצידו, עושה וימשיך לעשות את כל המאמצים על מנת שהמשתמשים יוכלו להשתמש באתר ללא כל הפרעה ובאופן שוטף. המפעיל יעשה כל המאמצים על מנת לצמצם את כמות מקרי השיבושים, תקלות, הפרעות, כל עוד כל אלה קשורות  בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

למפעיל שיקול דעת בלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות מכל סוג, מיקומם, בכל חלק של האתר. מובהר בזאת, כי למפעיל זכות למקם את הפרסומת מכל סוג גם מתוך המודעה המועלת על ידי משתמש באתר(בין אם מדבר במודעה שהועלתה חינם או המשתמש שילם עבור פירסומה באתר). במקרה זה, לא תהיה למשתמש כל התנגדות לכך, דרישה לתמורה ו/או פיצוי כלשהו בגין כך. 

 

הגבלת אחריות המפעיל:

המידע, מומחים, נכסים, המוצרים, הצעות והשירותים המוצעים באתר והתוצרים המופקים במסגרתם ( כולם ביחד להלן: "שירותים" ), מוצעים AS IS, מהווים המלצה בלבד ואינם מהווים תחליף לכל ייעוץ מקצועי או שיקול דעת של המשתמש. למפעיל אין כל אחריות לשירותים, מידע, פרסומים, מוצרים, הצעות, אופן שימוש בשירותים המוצעים, שירותים, מידע, הצעות וכו' ו/או התאמת לצורכי המשתמש. 

המפעיל אינו אחראי לזמינות ההצעות, המוצרים, השירותים וכו' ואינו אחראי למועדי אספקתם למזמיני שירותים וכו' באתר.  כל אחריות לדבר המפורסם באתר, הינה באחריות המפרסם בלבד. 

המפעיל לא יהיה צד להתקשרות בין משתמש לבין המפרסם המוצר באתר, וזאת מאחר ולמפעיל אין כל קשר לאספקת המוצר, ואין לראות במפעיל כמי שמספק את המוצרים המפורסמים באתר ו/או חב אחריות כלשהו בגינו, לרבות אחריות בגין שוני בין המוצר המפורסם לבין המוצר המסופק, תקלות, שיבושים במוצר ו/או הליך הזמנתו, טעות במחיר, הצעות שימוש ו/או כל אי התאמה אחרת. 

המפעיל אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותים המפורסמים באתר, לרבות רשימת מומחים, המלצות, עצות מקצועיות, הפניות, לינקים וקישורים ו/או כל נתון אחר המופיע באתר ( להלן: "הפרסומים") והינם במעמד המלצה בלבד ושימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק, אובדן, הפסד, אי התאמה, אי מקצועיות, עוגמת נפש ו/או כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש למשתמש ו/או מפרסם ו/או כל צד ג'. 

המפעיל דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירות הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבו, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות משחב של המשתמש, ואינו מתחייב כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד ג' לא ישובש  ו/או לא תגרם לו הפרעה ו/או  יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. 

המפעיל לא יהיה אחראי (אחריות נזיקים, חוזית, עשיית עושר וכו') כלפי משתמש ו/או מפרסם ו/או כל צד ג', במישרין ו/או בעקיפין , לכל נזק ישיר או עקיף הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים המפורסמים באתר ו/או בשירותי צד ג' ו/או בשל חוסר יכולת שימוש באתר ו/או בישורתי האתר ו/או בשירותי צד ג', נזק למחשב, מחיקה ו/או אובדן מידע / מודעה באתר, בין אם מדובר בנזק צפוי או לא צפוי. המשתמש מצהיר ומסכים, כי הינו אחראי הבלעדי לשימוש באתר, בשירותים המוצגים באתר ו/או בשירותי צד ג'. 

חלק מתצלומי המוצרים והשירותים המפורסמים באתר נועדו להמחשה בלבד. למפעיל לא יישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למזמין המוצר, הגולש, המשתמש /או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהצגת תמונה ו/או הפסקת נראות של המוצר. 

המשתמש יהיה רשאי לקבוע תנאי מיוחדים לרכישת מוצר אותו הוא מפרסם, ולמפעיל לא תהיה כל אחריות על כך. 

מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה, בין נוסח המבצעים והנחות הרשומים באתר ונמצאים ברישומי החברה, יגבר הנוסח הנמצא ברישומי מפרסם המודעה למפעיל לא תהיה כל אחריות להטעיית המשתמש ו/או כל צד ג' מן הפרסומים הלא נכונים, אשר יפורסמו על ידי המשתמש באתר. 

 

שירות ההודעות: 

כל משתמש יוכל להיכנס לאתר, לבצע הליך רישום ולפרסם מודעה אחת חינם בלבד. באתר מסלולי פרסום חינמיים ובתשלום. המסלולים אשר בתשלום, עלותם מפורסמת בתוך האתר ולמפעיל זכות לשנות תעריפים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו.

בעת רישום לאתר, המשתמש יידרש למסור פרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, דואר אלקטרוני וטלפון נייד לפי בחירותו.  ללא מסירת פרטים אלו, לא תתאפשר כניסה ורישום לאתר והשימוש בו. 

בעת הרישום, המשתמש מסכים באופן אוטומטי לשליחת הודעות, בין היתר הודעות פרסומיות, אשר ישלחו אליו מעת לעת על ידי האתר. במידה והמשתמש ירצה להסיר את עצמו מרשימת הפוצה, יפנה לצ'אט מפעיל האתר או יוכל לשנות את ההגדרות באזור אישי. במידה ומדובר במשתמש לא רשום או משתמש רשום שלא מצליח להסיר את עצמו מרשימת התפוצה ולשנות את ההגדרות, יפנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או לצ'אט מפעיל האתר. 

הודעות המפעיל בהקשר למודעת המשתמש, יכול ויכללו גם דבר פרסומת. המשתמש מראש מאשר זאת ומסכים לכך.

שירות ההתראות מאפשר למשתמש לקבל התראות אודות התעניינות במודעה אותה פירסם המשתמש, המשתמשים של האתר יכולים להתכתב ביניהם באמצעות שימוש ופניה לאזורים אישיים. בקבלת כל התראה לאזור האישי, משתמש רשום יקבל גם התראה לדואר האלקטרוני אותו ציין בעת הרישום, לטלגרם ולווטסאפ. משתמשים שלא נרשמו למערכת ואין ברשותם אזור אישי, יקבלו התראה לדואר אלקטרוני בלבד. 

למשתמש ברשותו שימוש באזור האישי, תהיה אפשרות להגדיר את קבלת ההתראות בצורה כזו, שלא יקבל התראות לדואר אלקטרוני, אלא רק לאזור האישי. 

המפעיל והאתר שומרים לעצמם זכות להפסיק את שירות התראות או לשנות את תנאיו בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת על כך למשתמשים. תצוגת שירות ההתראות, תדירות ותיעדוף ההתראות יכול להיות וישתנו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המפעיל והאתר. 

בכל מקרה והנסיבות, מפעיל והאתר אינם אחראים לדיוק, נכונות או שלמות נתוני ההתראות, וכן אינם אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב שימוש בשירות ההתראות (לרבות נזק גופני, כלכלי, רגשי ו/או כל נזק אחר), והאחריות תוטל על המשתמש בשירות ההתראות בלבד, גם אם הוא לא משתמש רשום ומקבל התראות לדואר אלקטרוני בלבד.  המלצה כל

למשתמש לא תהיה כל תלונה, תביעה, דרישה לפיצוי וכו' בגין שירותי התראות, לרבות תלונה, תביעה, דרישה לפיצוי בגין שליחת הודעות פרסומיות. בכל מקרה ולמען הסר ספק, בכל שליחת התראה הכוללת דיוור ו/או מסר פרסומי, לא תכלול המלצה כלשהי מטעם המפעיל ו/או האתר. 

ברישום ומסירת הפרטים, המשתמש מסכים בזאת לקבלת ההתראות. ידעו למשתמש, כי יחד עם ההתראות, המפעיל והאתר, ישלחו למשתמשים מידע כללי מהמפעיל, הצעות שירותים, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי, הצעות לרכישת שירותים ומוצרים שונים.

בשימוש בשירות זה, בין אם מדובר במשתמש רשום או לא רשום, נותן הוא את הסכמתו למפעיל האתר, לאתר, לקבלת  "דבר פרסומת" כהגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. באפשרות כל משתמש להסיר את עצמו משירות קבלת ההתראות לדואר אלקטרוני באמצעות הגדרות בתוך האזור האישי או פניה לצ'אט למפעיל האתר. 

לצורך ההבהרה, יודגש כי כלל הוראות תקנון השימוש לעניין אופן השימוש של המפעיל והאתר במידע המשתמשים והעברת מידע אודות המשתמשים למפרסמים, למשתמשים ולצדדי ג' אחרים יחולו אף על מידע שנאסף במסגרת מתן שירות ההתראות.

המפעיל והאתר יעשו כל מאמץ על מנת להפעיל את השירות ההתראות בצורה תקינה לאורך התקופה, אך אינם מתחייבים לזמינות השירות ולא יישאו באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למשתמשים.

 

שימוש באתר: 

המפעיל שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר נוסח של פרסום שאינו ראוי /ראוי, אך אינו עומד בסטנדרטים של המפעיל / אתר ו/או אסור לפרסום / מכירה על פי חוקי מדינת ישראל. המפעיל יהיה רשאי לתקן את נוסח המודעה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בנוגע לכך. 

כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לפרסם בתוך המודעות שלו כל חומר הפוגע ו/או מפר זכויות יוצרים וקניין רוחני, חומר פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני, חומר הפוגע ברגשות הציבור מסוים, חומר הנוגע לקטינים ללא הסכמת אפוטרופסות החוקי שלהם, מידע בטחוני ורגיש, וירוסים, כל תוכנת מחשב, יישומים מזיקים, סיסמאות ושמות משתמש וכל מידע רגיש אחר, מידע פרטי ומוגן השייך לצדדי ג', חומר בלתי חוקי, חומר המעודד אלימות ו/או מהווה כל עבירה פלילית אחרת לפי דינה של מדינת ישראל, חומר לשון הרע, כל חומר החושף פרטים אישיים של צד ג' מבלי הסכמתו, תוכן טורדני, מעליב עוין, מאיים ופוגע במשתמשים אחרים ו/או צדדי ג', כל חומר אשר באמצעות פרסומו המשתמש עובר או עלול לעבור על חוקי מדינת ישראל. 

המפעיל שומר לעצמו זכות לחסום, לבטל, להסיר כל פרסום וכן למנוע מתן שירותי האתר על כל גווניו, אם המשתמש לא עמד בהוראות התקנון, הוראות הדין, נהלי המפעיל ו/או אשר יש בפעילותו של המשתמש לפגוע בכל אדם ו/או ישות משפטית אחרת, במישרין או בעקיפין, למשעה של תרמית ו/או לכל מעשה אסור אחר.

אין באמור לעיל כדי לחייב את המפעיל לפעל בצורה כלשהי בכל מקרה ונסיבות, ואם לא פעל כך, לא יהיה למפעיל כל אחריות לכך ו/או לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה ו/או העדר פעולה מצד המפעיל  בהקשר זה. 

המשתמש מתחייב לשפות את המפעיל עם דרישתו הראשונה בגין כל נזק, הוצאות, הפסד, אובדן הכנסה מהפרת הוראות התקנון, אשר יגרמו לו בעקבות התביעה שתוגש נגדו ו/או כל דרישה לפיצוי ממשתמשים אחרים ו/או צדדי ג', כתוצאה מכך.

בדיווח על מודעות פוגעות ניתן ללחוץ על הכפתור "להתלונן" המצוי בתוך ההודעה עצמו. 

במידת הצורך, המפעיל ו/או נציגיו שומרים לעצמם זכות לפנות לכל משתמש ולדרוש להציג מסמכי הבעלות על דבר פרסום באתר, הוכחות לחוקיות העסק (לרבות תעודות, תמונות וכו' ).  במידה ומדובר במדור המומחים – הצגת רישיונות והיתרים לעיסוק המפורסם, והכל בהתאם לסוג וטיב המודעה המפורסמת על ידי המשתמש. 

בנוסף, המפעיל רשאי להסיר / לשנות / לערוך כל פרסום באתר, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי להודיע על כך למשתמש

המשתמש רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד . ככל שיתגלה, כי המשתמש פרסם יותר מפעם אחת באותו  ללא תשלום, המודעה הזאת לא תפורסם, המשתמש יקבל התראה על כך לאזור האישי, אך המפעיל יהיה רשאי להסיר את הפרסום ללא כל הודעה מוקדמת על כך. 

המשתמש מתחייב שלא לצרף למודעת פרסום (למען הסר ספק מודעת פרסום כוללת גם תמונה) שלו כל לינק ו/או הפניה לאתר כלשהו ו/או כתובת אינטרנט כתובה.

המפעיל שומר לעצמו זכות לקבוע תנאי הסף לשימוש המשתמשים באתר. למפעיל זכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידי המפעיל והמשתמשים עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של המפעיל ( לדוגמה: פרסום בעלי חיים ) 

המשתמש מצהיר, כי לא יאסוף נתונים מהאתר בצורה ו/או דרך כלשהי, אלא ישתמש באתר רק במטרה אליה הוא נועד ונבנה. בין היתר, המשתמש מצהיר שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל תוכן המצוי באתר. כמו כן, המשתמש מצהיר של לבצע כל פעולה אשר עלולה ליצור עומס על מערכת שרתי האתר, לא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או מפריעה לדרך פעולה הרגילה של האתר והשירותים המסופקים על ידו. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לנסות לעקוף ו/או לעקוף באמצעות כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או מחוצה לו את פעילות הרגילה של האתר. 

 

אחריות המשתמש באתר:

המשתמש מתחייב למסור את מלוא המידע הנדרש למפעיל ו/או נציגיו ככל שיידרש וכל זאת לצורך בדיקת חוקיות המודעה ועריכת מודעת פרסום. 

המשתמש מצהיר ומסכים לכך, כי ידוע לו כי למפעיל אין כל אחריות בדבר היקף האנשים שיפנו למשתמש בעקבות הפרסום או אם לא יפנו כלל, וכן בדבר כמות העסקאות שהמשתמש יצליח לסגור או לא יסגור כלל עם הלקוחות פוטנציאלים הפונים אל המשתמש בעקבות הפרסום או שירותים נוספים שיסופקו על ידי המפעיל, ככל שיוזמנו מהמפעיל על ידי המשתמש.  עוד מצהיר המשתמש ומסכים לכך, כי לא תהיה לא כל טענה כלפי המפעיל ו/או נציגיו בגין אי שימוש בפרסום ו/או חלקים ממנו ו/או  שירותים ו/או החלקים ממנו.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו אחראי הבלעדי לטיב המוצרים ו/או שירותים המפורסמים על ידו באתר והנמכרים על ידו וכי הוא האחראי הבלעדי לבחירת המוצרים ו/או שירותים שיפורסמו מטעמו באתר.

המשתמש מתחייב לשאת באחריות בגין איכות מוצריו ו/או שירותיו שהוא מפרסם באתר של המפעיל.

המשתמש מתחייב לשפות את המפעיל עם דרישתו הראשונה בגין כל טענה ו/או תביעה שתועלה ו/או תוגש נגדו בגין המפורטים להלן:

  1. טיב מוצר / שירות המפורסמים על ידו באתר
  2. אספקת שירותים ו/או אספקת מוצרים, שהינם פגומים או אי אספקתם כלל ו/או אספקה חלקית
  3. טיב המידע המסופק על ידו (מלל, צילומים וכו') המסופק על ידו לצורך פרסום
  4. הפרה ו/או פגיעה בזכויות יצרים ו/או קניין רוחני מכל סוג
  5. פרסום שירות או מוצר ללא היתר הנדרש על פי החוק ו/או בניגוד היתר ו/או בניגוד לחוק

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי גם אם יחליט לסגור את עסקיו ולסיים את פעילותו באתר, עדיין יצטרך לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות ואחרות כלפי המפעיל וצדדי ג', ככל שהתחייב. 

המשתמש מצהיר כי אין במידע ו/או נתונים המוצגים בפרסום על ידו ו/או מידע נלווה אליו ( תמונות, רישומים, סלוגנים וכו') , בין אם מסר למפעיל את המידע בעצמו ובין אם הפנה את המפעיל למקורות מידע משום הפרת זכויות של צד ג' מכל סוג שהוא, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קנין רוחני מכל סוג שהוא ו/או הטעית הצרכן כמשמעותה בחוק. במידה וכן יתברר בתקופת ההתקשרות ו/או לאחריה כי בנתוני המשתמש היה משום הפרת זכויות יוצרים או הפרת קניין רוחני ו/או חוק אחר כלשהו, יהיה המשתמש אחראי הבלעדי לכך. 

המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה למפעיל בדבר עיצוב האתר או בדבר עיצוב הפרסום ו/או תיקון מללה מודעות ושל האתר כלל.

המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי המפעיל במקרה של הפסקת פעילות זמנית (חד פעמית או רציפה) של האתר מכל סיבה שהיא. 

המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי ידוע לו שאינו מקבל בלעדיות בפרסום באתר מבחינת תחומי פעילותו / מוצרים / השירותים המפורסמים על ידו מבחינת מיקום וטווח גאוגרפי בו הוא פועל, וגם מבחינת מיקום הפרסום באתר ו/או מכל בחינה אחרת שהיא.

המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל כל ההיתרים הדרושים לצורך פרסום המוצרים ו/או שירותים באתר ו/או בכל מקום ו/או דרך נוספים. 

המשתמש מצהיר ומסכים לכך, כי במידה ויתברר שבמידע שמסר ו/או פרסם יש משום הפרה של חוק, יוסר הפרסום לאלתר המשתמש לא יהיה זכאי לכל החזר ו/או פיצוי בגין תקופה שנותרה לסיום הפרסום, וזאת בנוסף לאחריותו הבלעדית בגין ההפרה ומחויבותו לשיפוי המפרסם במקרה של תביעה. 

בנוסף, כל משתמש באתר, אשר יחליט לרשום תגובה על מודעה בכל מדור באתר, במיוחד במדור המומחים ו/או להתייחס ולדרג מומחה, תוכן תגובתו יהיה באחריותו בלבד. ככל שהמשתמש יחליט להגיב בצורה פוגעני, לרשום תגובה שתהווה לשון הרע ו/או תפגע במפרסם המודעה או שירותיו, יהיה המשתמש חשוף לתביעה בגין לשון הרע או כל עילה אחרת הקשורה לפרסום הפוגע. 

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני: 

עיצובו הגראפי של האתר, מודעות באתר, מבנה האתר, מרכיביו על כל סוגיו, טקסטים, חומרי פרסום שונים, מודעות, קבצים, יצירות, שיטות שיווק, טקסטים, עיצובים, מאמרים, תצלומים וכל מה שמופיע באתר, נוצר על ידי מפעיליו ומהווה קניין הרוחני השייך אך ורק לו. 

חל איסור מוחלט על משתמשי האתר להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, להעביר ו/או לבצע כל שימוש אחר שלא הוזכר כאן, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המפעיל בכתב ומראש. 

כל משתמש באתר, אשר מאשר תנאי  תקנון זה, מסכים בזאת כי מעביר את כל זכויות יוצרים  וקניין הרוחני של הפרסום אותו מבצע באתר, כולל תוכן הפרסום והתמונות כלולות בתוך הפרסום, זכות יוצרים וזכות לתבוע את מפר זכות יוצרים זו, למפעיל האתר 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל תמונה שתועלה על ידי המשתמש לאתר ולא על ידי האתר עצמו, תהיה באחריות הבלעדית שלו. 

המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג בנוגע לקניין רוחני או הפרה אחרת, שתהיה כתוצאה מהפרסום לא מורשה של תמונה או כל תוכן אחר, אשר תתגלה לגביו זכות יוצרים או זכות קניינית אחרת. המפעיל שומר לעצמו זכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שיגיע לידיעת המפעיל דבר הפרה. 

 

ביטול עסקאות:

כל שהמשתמש התקשר בהסכם ספציפי עם המפעיל לעניין פרסום ושירותים נלווים, יחול עליו הסכם ספציפי, אשר נחתם בינו לבין המפעיל. 

חתימת המשתמש על הסכם מיוחד עם מפעיל האתר, אינו גורע מהוראות תקנון זה, וכאמור על המשתמש לבצע את הוראות תקנון זה וגם הוראות הסכם ספציפי שחתם עם המפעיל, ככל שחתם.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

ככל שלא נחתם הסכם ספציפי בין המשתמש לבין המפעיל / האתר, לא יהיה ניתן לבטל את החבילה, אליה הצטרף המשתמש, ככל שהחבילה בתשלום. 

 

שיתוף מודעות ברשתות החברתיות:

עצם פרסום מודעה באתר ע"י שהמשתמש, נותן הוא את הסכמתו למפעיל האתר לפרסם את המודעה שלו ברשתות חברתיות.  אם המשתמש מעוניין שמודעה שלו לא תופיע ברשתות חברתיות, יפנה בפניה לצאט באמצעות ווטסאפ לתמיכה טכנית של האתר. 

 

מדיניות הפרטיות: 

פרק זה נועד להסדיר את כל נושא הפרטיות באתר. בכל שאלה או בעיה בנושא זה ניתן לפנות לתמיכה טכנית או שירות לקוחות באמצעות לינק תמיכת ווטסאפ, הנמצא בדף הראשי.  

מדיניות הפרטיות האמורה חלה על כל האתר והשירותים המוצעים בו. 

במסגרת השימוש באתר, המשתמש נדרש למסירת מידע אישי. נתונים אלו יועבו וישמרו במאגר המידע של המפעיל, בהתאם להוראות החוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ( להלן: "החוק"). בהתאם לחוק הנ"ל על המשתמש לא חלה חובת מסירת הנתונים האישיים, אך על מנת להירשם ולהשתמש באתר, המשתמש כן מחויב למסור את הפרטים האישיים שלו. הנתונים המסומנים כחובה, יסומנו באופן בולט משאר השדות. המפעיל יבקש רק את הפרטים האישיים הנחוצים לשימוש באתר.

שימוש המשתמשים באתר, כמו גם שימושים של גולשים אחרים ( למען הסר ספק, גם הם מוגדרים כמשתמשי האתר), עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה המשתמשים מבצעים באתר, עיון בעמודים / מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובות למשאלים וסקרים המתפרסמים באתר בדבר העדפות האישיות של אותו משתמש בכל הקשור לאתר עצמו וכיוצ"ב, עדיפויות אישיות, המלצות וכו'. ככל שיימסר מידע אישי, הוא יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר מתחייב לעשות שימוש במידע האישי לגבי משתמשים והגולשים שמסרו אותו, בכפוף לכל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בהוראות תקנון זה. כמו כן, השימוש במידע שנאסף, יהיה לצרכים הבאים: שליחת עדכונים, התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר ומחוצה לו בהתאם לתחומי התעניינות והצפיות של המשתמשים והגולשים, התאמה אישית של מודעות והפרסומות המועלות באתר, מתן אפשרות והצעה של מוצרים נוספים, אותם מספק המפעיל, מתן שירותים שונים באתר, איתור ומניעת פעילות אסורה והתחזות לאחר. ככל שהשירותים הללו יסופקו על ידי צד ג', המפעיל יחלוק נתונים הללו עם הצד ג' המספק שירותים אלו. 

כמו כן , לכל משתמש רשום יהיה אזור אישי וכך יוכל לפנות למשתמשים רשומים אחרים. בעת כל הודעה שנשלחת לאזור אישי, המשתמש יקבל גם הודעה לדואר אלקטרוני שלו. המשתמש יוכל לבטל את האופציה הזאת. למשתמש האתר שלא נרשם ואין ברשותו אזור אישי, יקבל הודעות לדואר האלקטרוני שרשם בעת הרשמתו לאתר.  ההתכתבות בין המשתמשים באמצעות אזור האישי באתר, תשמר על ידי האתר.. 

כמו כן, קיימת אפשרות לפנות למפעיל האתר באמצעות ווטסאפ, והשימוש באופציה הזו בהתאם למדיניות הפרטיות והכללים של אפליקציית ווטסאפ. 

בנוסף, יתכן ובמידע שייאסף, יעשה שימוש כללי לצורך מחקרים סטטיסטים לצורכי המפעיל ו/או לצורכי צדדים שלישיים, אשר יכולים לתרום לשיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר ומטרות נוספות על פי שיקל דעתו של המפעיל וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר. 

המפעיל מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת המחשבים שלו, ככל שהמידע נוגע להפעלת האתר על פי הוראות הדין. על אף מאמצים ומשאבים המושקעים בכך המפעיל אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך, שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים. 

 

איסוף באמצעות COOKIES :

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי צד ג'. ניהול הפרסומות על ידו מתבצעת באמצעות קבצי cookies הנוצרים במחשב של כל משתמש על פי הוראות צד ג'. הקבצים אלה משמשים ככלי איסוף מידע מהמחשב האישי של משתמש, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת ל להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים של המשתמש בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפני המשתמש אפשרות לחסות את צדדי ג' מליצור ולנהל קבצי cookies במחשב האישי שלו על ידי עדכון הגדרות הרלוונטיות לכך. ויודגש כי ניהול cookies על ידי צדדי ג' הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה למפעיל האתר. 

המפעיל משתמש בצדדי ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקור המשתמש באתר. צד ג' עשוי להשתמש במידע ביחס לביקור המשתמש באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורה ושירותים העשויים לעניין את המשתמש. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ cookies יחודי בדפדפן של המשתמש. המפעיל, באופן דומה לזה של צדדי ג', יוצר גם הוא קבצי cookies במחשב האישי של המשתמש ומהם הוא אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף של המשתמש, דרכי הגישה לאתרים אלה, סוג המידע אותו המשתמש מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי עניין של המשתמש וכו'. מידע הנאסף באמצעות cookies משמש את המפעיל לשימושים פנימיים ועצמאיים בלבד. במטרה לעדכן ולשפר את האתר, כך שהוא יתאים את האתר אופן מקסימלי לדרישות ולנוחות המשתמשים.

ויודגש שוב, כי לכל משתמש קיימת אפשרות למחוק /למנוע את קבצי cookies במחשבו האישי באמצעות שינוי הגדרות רלוונטיות.  יחד עם זאת, חשוב לציין, כי האתר לא יפעל כראוי מקום בו הופעלה חסימה להתקנת קבצי cookies. 

לעניין רישום אמצעים תשלום באתר, יצוין כי מערכת תשלומים היא מערכת נפרדת ממערכת האתר, והאתר אינו אוסף פרטי אמצעי תשלום של המשתמשים. 

‏כדי למחוק כל הפרטים שלכם, ניתן להכנס לאיזור האישי, הגדרות, וללחוץ על הכפתור "להסיר חשבון".

 

שונות:

בהוראות תקנון זה אין לגרוע מכל הסכם אשר נחתם בין המשתמש או כל גוף אחר לבין המפעיל והאתר. 

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתו ולשינויים שיתרחשו באתר. 

על כל משתמשי האתר חלים דינים של מדינת ישראל. בכל הנוגע לתקנון ושימוש באתר, תהיה סמכות שיפוטית ייחודית לבתי המשפט בחיפה, לפי עניין.
כתובת החברה: חיפה, הגפן 30